Project
A
Nanjing Pukou | Wisdom Valley

Jiangsu China

Nanjing Pukou Economic Development Co Ltd

131,550 m² 丨 RMB 526 M 丨 2014 - 2017 丨 Mixed Use 丨 Built