Project
A
Nanjing Pukou | Low Carbon Valley

Jiangsu China

Nanjing Pukou Economic Development Co Ltd

125.820 m² 丨 RMB 503 M 丨 2016 丨 Master Planning 丨 Design Concept